TƯỢNG PHẬT ĐÁ NON NƯỚC ĐÀ NẴNG PHAN THIÊN

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp - Ngày nay, Tượng Quan Âm Tự Tại bằng đá tự nhiên ngày càng được nhiều người thỉnh về thờ phụng bởi vẻ đẹp tự nhiên của đá làm cho hình tượng Quan Âm Tự Tại sống động và có hồn hơn. Ngoài ra còn để được ngoài trời, chịu mưa chịu nắng mà không ảnh hưởng đến Pho tượng.

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Tượng Quan Âm Tự Tại bằng Đá tự nhiên tại Đá Mỹ Nghệ Phan Thiên

 

1. Ý nghĩa của tượng Quán Âm Tự Tại:

 

Quan Âm Tự Tại hay thường gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát là pháp danh của Quán Thế Âm Bồ Tát với ý nghĩa sâu xa rằng nhờ vào phương thức “Quán Chiếu” mà được tự tại, được giải thoát.

 

Quán chiếu có nghĩa là : Suy ngẫm, chiêm nghiệm, nhìn thật sâu vào vấn đề gì đó, soi rọi lại trong Tâm của mình để hiểu nó từ bản thân mình, quán sát chung quanh mình. Nhờ đó mà bản thân hiểu rõ mọi vấn đề, tâm và thân được tự tại, thoải mái.

 

Đơn giản! Đứng trước nhân ngã, thị phi bạn giữ được thân tâm tự tại? Đứng trước danh lợi phú quý chúng ta vẫn bảo trì được tâm an tĩnh, tự tại? Hoặc đứng trước sinh, lão, bệnh, tử, liệu chúng ta có giữ vững được tâm thái an nhiên tự tại? thì đó thực sự là giải thoát.

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Tượng Quan Âm Tự Tại bằng Đá được điêu khắc tại Xưởng đá Phan Thiên

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Tượng Quan Âm Tự Tại bằng Đá được điêu khắc tại Xưởng đá Phan Thiên

 

Theo Phẩm Phổ môn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sở dĩ Quán Thế Âm Bồ Tát mang tên gọi như vậy là do hạnh nguyện từ bi cứu khổ nạn, mỗi khi chúng sanh bị khổ ách, nguy cấp liền nhất tâm niệm danh hiệu của bồ tát, ngài liền quán xét âm thanh đó, lập tức cứu họ thoát khỏi tai ách.

 

Cũng theo kinh này thì Quán Thế Âm Bồ tát có 32 ứng hóa hiện than là thân Phật, Bích Chi (Duyên Giác), Thanh Văn, Phạm Vương, Đế Thích, Đại Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại, Thiên Đại tướng Quân, Tỳ Sa Môn, Tiểu Vương, Trưởng giả, Cư sĩ, Tể quan, Bà-la–môn, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Phụ nữ, Đồng nam, Đồng nữ, Thiên, Long, Dạ xoa, Càn-thát-bà, Ca-lâu-la, A-tu-la,  Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân, Phi nhân, Thần chấp Kim Cang.

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Tượng Quan Âm Tự Tại bằng Đá tự nhiên lắp đặt tại Chùa Phổ Minh Trà Vinh

 

Sau này lại có thêm 33 hóa thân khác của Quán Âm, những hóa thân này không dựa vào Kinh sách mà chỉ dựa vào tư tưởng hóa độ lục đạo kết hợp với 33 Ứng hóa thân trên pha trộn với tín ngưỡng dân gian của Nhật Bản và Trung Hoa mà tạo thành, đó là các hồng danh.

 

"Dương Liễu Quán Âm, Long Đầu Quán Âm, Trì Kinh Quán Âm, Viên Quang Quán Âm, Du Hý Quán Âm, Bạch Y Quán Âm, Liên Ngọa Quán Âm, Lang Kiến Quán Âm, Thí Dược Quán Âm, Ngư Lam Quán Âm, Đức Vương Quán Âm, Thủy Nguyệt Quán Âm, Nhất Diệp Quán Âm, Thanh Cảnh Quán Âm, Uy Đức Quán Âm, Diên Mạng Quán Âm, Chúng Bảo Quán Âm, Nham Hộ Quán Âm, Năng Tĩnh Quán Âm, A Nậu Quán Âm, Vô Úy Quán Âm, Diệp Y Quán Âm, Lưu Ly Quán Âm, Đa La Quán Âm, Cáp Lỵ Quán Âm, Lục Thời Quán Âm, Phổ Bi Quán Âm, Mã Lang Phụ Quán Âm, Hiệp Chưởng Quán Âm, Nhất Như Quán Âm, Bất Nhị Quán Âm, Trì Liên Quán Âm, Sái Thủy Quán Âm."

 

1. Sái Thủy Quán Âm: là Quán Thế Âm Bồ tát đứng trên tường vân tay cầm chén nước rưới xuống. Lòng bi răn như sấm, ý từ diệu dường mây, như mưa pháp cam lộ, dứt trừ lửa phiền não. Sái thủy là rưới một loại nước thơm, là pháp tu tụng niệm gia trì làm cho thanh tịnh. Đây là bổn thệ của Quán Thế Âm để khai ngộ Phật tánh của tất cả chúng sanh.

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Sái Thuỷ Quán Âm - Trong bộ 33 Ứng hoá thân Quán Âm Bồ Tát

 

2. Lục Thời Quán Âm: là vị Bồ tát ngày đêm từ bi thủ hộ chúng sanh. Thời xưa miền Bắc Ấn Độ một ngày đêm chia làm sáu thời, một năm cũng chia làm sáu thời là: “nắng ít, nắng nhiều, mưa, mát, lạnh ít, lạnh nhiều”; Do đó mà nói thành “Quán Thế Âm thường trông chúng sanh”.

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Lục Thời Quán Âm - Trong bộ 33 Ứng hoá thân Quán Âm Bồ Tát

 

3. Lưu Ly Quán Âm: Tương truyền vào thời Bắc Ngụy, Tôn Kính Đức trấn giữ biên cương, ông tạo tượng Quán Thế Âm Bồ tát để tôn thờ. Sau bị Di Địch bắt xử cực hình. Ông nằm mộng thấy thầy Sa Môn dạy phải trì tụng một ngàn biến kinh “Diên Mạng Thập Cú Quán Âm”, lúc tử hình ông ba lần chém nhưng không chút thương tích, nên ông được tha chết. Vì phụng thờ lễ bái Quán Thế Âm Bồ tát mà đầu ông còn hiện ba vết sẹo. Hình tượng Ngài cầm bình lưu ly xanh, đứng trên cánh hoa sen du hóa trên mặt nước.

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Lưu Ly Quán Âm - Trong bộ 33 Ứng hoá thân Quán Âm Bồ Tát

 

4. Năng Tĩnh Quán Âm: Quán Thế Âm Bồ tát cứu giúp thủ hộ những người gặp nạn được an ổn. Hoặc trôi dạt biển lớn, các nạn quỷ cá rồng, do sức niệm Quán Âm, sóng mòi chẳng chìm đặng. Quán Thế Âm Bồ tát là thần thủ hộ trên biển. Hình tượng của Ngài biểu hiện tướng tĩnh lặng.

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Năng Tĩnh Quán Âm - Trong bộ 33 Ứng hoá thân Quán Âm Bồ Tát

 

5. Đức Vương Quán Âm: trong phẩm Phổ Môn chép rằng: “người đáng dùng thân Phạm Vương đặng độ thoát, Ngài liền hiện thân Phạm Vương mà vì đó nói pháp”. Phạm Vương là chủ cõi trời sắc giới, công đức rất lớn, nên còn gọi là Đức Vương. Hình tượng thông thường trong nhân gian là đầu đội bảo quan, ngồi kết già, tay phải cầm nhánh lá, tay trái để trên đầu gối.

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Đức Vương Quán Âm - Trong bộ 33 Ứng hoá thân Quán Âm Bồ Tát

 

6. Liên Ngọa Quán Âm: là Quán Thế Âm Bồ tát ứng hiện tọa ngọa trên lá sen. Ngài hiện thân Tiểu Vương trong phẩm Phổ Môn, để thí dụ cho thân Tiểu Vương tôn quý ngồi trên lá sen. Quán Thế Âm Bồ tát ngồi kết già hiệp chưởng, đầu đội mão hoa, hiện tướng từ bi nhu hòa, cổ đeo anh lạc, mặc thiên y, bi nhãn nhìn chúng sanh.

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Liên Ngoạ Quán Âm - Trong bộ 33 Ứng hoá thân Quán Âm Bồ Tát

 

7. Thí Dược Quán Âm: ngoài việc trị bệnh khổ của chúng sanh về thân và tâm, Quán Thế Âm Bồ tát còn ban bố cho chúng sanh lương dược. Bài kệ trong phẩm Phổ Môn ghi rằng: “Quán Âm bậc Tịnh Thánh, nơi khổ não nạn chết, hay vì làm nương cậy”. Hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát nhìn hoa sen cảm thương chúng sanh nhiều bệnh khổ.

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Liên Ngoạ Quán Âm - Trong bộ 33 Ứng hoá thân Quán Âm Bồ Tát

 

8. Du Hý Quán Âm: Quán Thế Âm Bồ tát giáo hóa chúng sanh viên thông vô ngại, không câu nệ vào thời gian và nơi chốn, biểu hiện tướng du hý tự tạ

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Du Hý Quán Âm - Trong bộ 33 Ứng hoá thân Quán Âm Bồ Tát


9. Mã Lang Phụ Quán Âm: Đời Đường có một mỹ nữ mà những người con trai đều tranh nhau cưới, nàng nói trong một đêm nếu đọc thuộc được phẩm Phổ Môn sẽ lấy làm chồng, đêm ấy có hai mươi người thuộc, lại một đêm tụng trọn bộ kinh Kim Cang cũng sẽ lấy làm chồng, đêm ấy còn lại mười người, sau ba ngày có thể tụng thuộc Kinh Pháp Hoa thì sẽ kết ước. Trong số đó chỉ có người thanh niên họ Mã được chọn. Ngày kết hôn người con gái bỗng dưng chết biến thành ánh sáng bay lên không trung biến mất. Hình tượng Ngài cầm quyển Kinh Pháp Hoa và cây gậy có hình đầu lâu.

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Mã Lang Phụ Quán Âm - Trong bộ 33 Ứng hoá thân Quán Âm Bồ Tát

 

10. Trì Liên Quán Âm: Là Quán Thế Âm Bồ tát tay cầm hoa sen. Quán Thế Âm Bồ tát lấy hoa để biểu trưng cho bổn thệ, vì cầm hoa sen đã nở hay chưa nở nên còn gọi là liên hoa thủ. Vì hoa sen có nhiều nhơn duyên đặc thù nên cũng lấy hoa sen làm đài. Hình tượng Quán Âm đứng trên lá sen, hai tay cầm hoa sen, đầu đội bảo quan, mặc thiên y, viên mãn trang nghiêm.

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Trì Liên Quán Âm - Trong bộ 33 Ứng hoá thân Quán Âm Bồ Tát

 

11. Thanh Cảnh Quán Âm: có các vị thần muốn tìm lấy Cam Lộ nên khuấy động nhũ hải, nhưng phát hiện trong biển có lọ thuốc độc, Quán Thế Âm Bồ tát vì sợ thuốc độc hại chúng sanh, mới phát tâm đại từ bi uống hết lọ thuốc độc, vì vậy mà cổ Ngài biến thành màu xanh. Hình tượng đặc trưng của Ngài là tay trái cầm hoa sen, lòng bàn tay phải hướng lên trên, ngồi kết già trên bệ đá.

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Thanh Cảnh Quán Âm - Trong bộ 33 Ứng hoá thân Quán Âm Bồ Tát

 

12. Nhất Như Quán Âm: Quán Thế Âm Bồ tát cưỡi mây bay trong hư không chinh phục lôi điện sấm sét. Phẩm Phổ Môn chép: “mây sấm nổ sét đánh, tuông giá xối mưa xuống, do sức niệm Quán Âm, liền đặng tiêu tan cả”. Nhất như có nghĩa là bất nhị, bất dị; Bất Nhị Bất Dị là Chơn Như. Chơn Như là sự sự vô ngại biến mãn khắp pháp giới. Quán Âm diệu trí lực chính là pháp quán nhất như.

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Nhất Như Quán Âm - Trong bộ 33 Ứng hoá thân Quán Âm Bồ Tát

 

2. Cơ Sở Điêu Khắc Tượng Quan Âm Tự Tại Phan Thiên Đà Nẵng:

Nếu Khách hàng đang có nhu cầu thỉnh tượng Quan Âm Tự Tại bằng đá, Phan Thiên rất hân hạnh được mời Quý khách tham quan một vòng cơ sở chuyên điêu khắc tượng Phật lớn tại Đà Nẵng - PHAN THIÊN. Tại Phan Thiên, chúng tôi trực tiếp điêu khắc rất nhiều tượng Phật: Quan Âm, Thích Ca, A Di Đà, Địa Tang, Di Lặc... bằng đá tự nhiên và nguyên khối.

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Xưởng điêu khắc tượng phật bằng đá tại Phan Thiên Đà Nẵng

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Xưởng điêu khắc tượng phật bằng đá tại Phan Thiên Đà Nẵng

 

Đặc biệt, tượng Quan Âm Tự Tại bằng đá là thế mạnh của Phan Thiên. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề đá. Chúng tôi tin rằng sẽ làm Quý khách hài lòng. Dưới đây là một vài hình ảnh điêu khắc và bàn giao tượng Quan Thế Âm của chúng tôi:

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Bộ tượng 33 ứng hoá thân Quán Thế Âm đang được điều khắc tại Phan Thiên

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Bộ tượng 33 ứng hoá thân Quán Thế Âm đang được điều khắc tại Phan Thiên

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Tượng Quán Âm Tự Tại bằng đá tại tượng Phật đá Phan Thiên

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Tượng Quán Âm Tự Tại bằng đá tại tượng Phật đá Phan Thiên

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Cẩu tượng Quan Âm Tự Tại lên xe bàn giao cho Chùa Phổ Minh - Trà Vinh

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Cẩu tượng Quan Âm Tự Tại lên xe bàn giao cho Chùa Phổ Minh - Trà Vinh

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Cẩu tượng Quan Âm Tự Tại lên xe bàn giao cho Chùa Phổ Minh - Trà Vinh

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Cẩu tượng Quan Âm Tự Tại lên xe bàn giao cho Chùa Phổ Minh - Trà Vinh

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Bàn Giao bộ tượng Quan Âm Tự Tại cho Chùa Phổ Minh - Trà Vinh

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Bàn Giao bộ tượng Quan Âm Tự Tại cho Chùa Phổ Minh - Trà Vinh

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Bàn Giao bộ tượng Quan Âm Tự Tại cho Chùa Phổ Minh - Trà Vinh

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Bàn Giao bộ tượng Quan Âm Tự Tại cho Chùa Phổ Minh - Trà Vinh

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Bàn Giao bộ tượng Quan Âm Tự Tại cho Chùa Phổ Minh - Trà Vinh

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Bàn Giao tượng Di Lặc và Chú Tiểu Tứ Không cho Chùa Phổ Minh - Trà Vinh

 

Tượng Quan Âm Tự Tại (Quán Tự Tại Bồ Tát) Bằng Đá Đẹp

 

Bàn Giao tượng Di Lặc và Chú Tiểu Tứ Không cho Chùa Phổ Minh - Trà Vinh

 

Tại tượng Phật Đá Phan Thiên Đà Nẵng, chúng tôi làm việc vì cái tâm và trách nhiệm. Sản phẩm của chúng tôi cam kết: 100% đá tự nhiên nguyên khối, không chắp ghép, tượng được điêu khắc tỷ mỉ, cẩn thận và vận chuyển đến tận tay cho khách hàng.

 

Xin cảm ơn!

 

Cam kết sản phẩm

 • Sản phẩm của chúng tôi được làm từ 100% đá tự nhiên, nguyên khối. Được tạo ra bởi bàn tay lành nghề, chuyên nghiệp của các thợ đá tại Làng đá non nước Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
 • Cam kết hoàn tiền lại 100% nếu phát hiện sản phẩm làm từ bột đá, đá giả, hàng không rõ nguồn gốc.
 • Sản phẩm bền đẹp, chất lượng, không bị bào mòn hay phai màu theo thời gian.

Liên hệ

Hotline: 0939 68 1688

Facebook: Facebook.com/DaMyNghePhanThien

"Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn sản phẩm tốt nhất!"

Chính sách giao hàng

 • Đến trực tiếp tại cơ sở sản xuất hoặc phòng trừng bày sản phẩm tại:
  - Xưởng sản xuất: Làng đá Non Nước, P.Hoà Quý ,Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  - Phòng trưng bày: 115 Trương Đăng Quế, P.Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Giao hàng trực tiếp tận nơi trong và ngoài nước.
  Thời gian và chi phí vui lòng liên hệ 0939.68.1688 để được tư vấn cụ thể hơn.

Nếu bạn đang có nhu cầu sở hữu một sản phẩm đá mỹ nghệ hợp phong thuỷ. Hãy yên tâm lựa chọn sản phẩm tại PhanThien.com. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề điêu khắc đá cùng với đội ngũ thợ thầy điêu luyện. Chúng tôi tin chắc sẽ làm bạn hài lòng!


"Xin chân thành cảm ơn!"